ประกาศจาก รถคัน อ.วุฒินันท์ / คัน อ.ฉายรัศมี
.........................................................................................................

การจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาตามรายชื่อทั้งข้อ 1,2 ,3,4)
1.โอนเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม เลขที่ 336-002-750-7 ชื่อบัญชีนางฉายรัศมี  บุญพา
2.เก็บสลิปการโอน เพื่อนำไปแลกใบเสร็จ ในวันที่มีเรียน หรือ โทรแจ้งก่อนโอน
   อ.ฉายรัศมี 086-868-0243
   อ.วุฒินันท์ 083-747-0104
 
............................................................................................................................................................................

ตารางเรียน ยโสธร รุ่น 5   http://yst5.siam2web.com?cid=1679582

ตารางเรียน ยโสธร รุ่น 6 http://kruair.siam2web.com/?cid=866184
---------------------------------------------------------------------
ติดต่อประธานห้องเรียน  นายประเสริฐ  องอาจ   http://krutong.siam2web.com/ 
ผู้ประสานงานร้อยเอ็ด  นายนรินทร์  มิระสิงห์ (ครูแอร์)   http://kruair.siam2web.com/

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
พนมไพร ศูนย์ยโสธร รุ่น 6
 
ที่ ชื่อ - สกุล จุดขึ้นรถ เบอร์โทรศัพท์
1 นางปิยรัตน์ กองสุข พนมไพร 901927202
2 นางเพียงเดือน โคตรวงศ์ พนมไพร  
3 ด.ต.สมหมาย จำปาทอง โนนชัยศรี 898630165
4 นายไพทูรย์ สุทธิสน โนนชัยศรี 898457117
5 นางนิฤมล สุทธิสน โนนชัยศรี 0819766621
6 นางอุรักษ์ เอื้อสามาลย์ โนนชัยศรี 884760340
7 นางพรทิวา โชติขันธ์ โนนชัยศรี  
8 นายลำใย ลาสนาม สุวรรณภูมิ 0899404949
9 นางสมพร ลาสนาม สุวรรณภูมิ 856359946
10 นางพรนิภา ดีพลงาม สุวรรณภูมิ 878554850
11 นายเด่นพงษ์ ดีพลงาม สุวรรณภูมิ 892743042
12 นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา สุวรรณภูมิ 872195858
13 นางสาวพัชรินทร์ เกษตรสิงห์ สุวรรณภูมิ 883332207
14 นางสาวสกุลรัตน์ เหล็กศรี สุวรรณภูมิ 854504441
15 นางจำนงค์ จิตฤทธิ์ สุวรรณภูมิ 879138815
16 นางสุจิตร แก้วคำไสย์ สุวรรณภูมิ 817398455
17 นายอรุณศักดิ์ ดีวงษา สุวรรณภูมิ 847704092
18 นายทิวา แซ่โง้ว สุวรรณภูมิ 885326560
19 นายผาย เวียงสิมา สุวรรณภูมิ 833612803
20 นางสาวอัฉรา อาจพรม สุวรรณภูมิ 881044014
21 นางสาวสุกัญญา เลิศพันธ์ สุวรรณภูมิ 894185352
22 นายประดิษฐ์ หินกอง สุวรรณภูมิ 810601662
23 นางสุภาพ วงษ์สีมี เกษตรวิสัย  
24 นายรัฐพงษ์ กุลวงษ์ เกษตรวิสัย 897138432
25 นางสาวศิราวรรณ บุตรลุน เกษตรวิสัย 813201812
26 นางสาวอภิญญา ประสาร เกษตรวิสัย 892052979
27 นางสาวนลินรัตน์ สีนวลจันทร์ เกษตรวิสัย 883206899
28 นายไพฑูรย์ มูลเพชร เกษตรวิสัย  
29 นายจรัส คงเพชร เกษตรวิสัย 897138432
31 นายณรงค์ หลักคำ สุวรรณภูมิ 872218640
32 นายสมชาย ทองอินทร์ สุวรรณภูมิ 833729537

พนมไพร  ยโสธร  รุ่น 5

 
ลำดับ 
ชื่อ-สกุล 
เบอร์โทร 
ขึ้นรถ 
1
นางหนูกร  สนศรี
085-2010260
เทศบาลสุวรรณภูมิ
2
นายสุวิทย์  วรรณศิริ
081-8724302
เทศบาลสุวรรณภูมิ
3
น.ส.วริศราภรณ์  ไพรสินธุ์
087-2175195
เทศบาลสุวรรณภูมิ
4
นางพิชญาธัญญ์  คำมา
087-8029268
เทศบาลสุวรรณภูมิ
5
น.ส.ดวงจันทร์  พลสนาม
087-2427634
เทศบาลสุวรรณภูมิ
6
น.ส.มลริยมร  สุนทะวงศ์
086-8732092
เทศบาลสุวรรณภูมิ
7
นายอรรถกร  ภูพวก
087-8692186
โนนชัยศรี
8
นางศุภวรรณ  จันทร์ดาประดิษฐ์
087-8706623
โนนชัยศรี
9
นางประภัสสร  โพธิ์เคน
084-8355537
โนนชัยศรี
10
นางนาตยา  ขอนแก่น
080-7319994
บ.เปลือยใหญ่
11
นายพลากร  จันทร์ซ้าย
085-7432348
บ.เปลือยใหญ่
12
นายสมโภชน์  คะนึงรัมย์
085-7589042
บ.เปลือยใหญ่
13
นางพะงา  นามคำ
082-1167388
บ.เปลือยใหญ่
14
นางสำอาง  พิกากัน
085-3568085
บ.เปลือยใหญ่
15
นางลำดวน  เสาใบ
085-0289291
บ.เปลือยใหญ่
16
น.ส.ธิดารัตน์  คำสงค์
085-3008183
บ.เปลือยใหญ่
17
ทิพากร  ทาลุมพุก
085-0288911
บ.เปลือยใหญ่
18
นายเวโรจน์  ทาลุมพุก
084-4040049
บ.เปลือยใหญ่
19
นายนันทพงศ์  นานวน
088-3319938
บ.เปลือยใหญ่
20
นางดรินกรณ์  รัตนศรี
083-3808392
บ.เปลือยใหญ่
21
นางไพจิตร  ไพรพะยอม
085-7699096
หนองทัพไทย
22
นายวิชัย  ไพรพะยอม
085-7679096
หนองทัพไทย
23
นายมานิต ไชยโชติ
043-565244
หนองทัพไทย
24
นางสุฑารัตน์ ไชยโชติ
081-7692655
หนองทัพไทย
25
นายสันติสุข ทิมา
084-7969562
หนองทัพไทย
26
นางนิรันดร์  ทิมา
081-2630795
หนองทัพไทย
27
นายกิตติพล  ชารีดา
081-7293241
หนองทัพไทย
28
นางจินตนา  ดวงสิน
088-5132658
หนองทัพไทย
29
นายพิทักษ์  ซ่อนบุญ
089-8611083
หนองทัพไทย
30
นางวราพร  พงษ์วัน
043-565266
หนองทัพไทย
31
นางวิไลพร  เหมือนทอง
086-2366218
หนองทัพไทย
32
นายสังวาลย์  อ่อนคำ
 
หนองทัพไทย
33
นางพิมพ์กนก  อ่อนคำ
 
หนองทัพไทย
34
นางเครือวัลย์ กากแก้ว
086-0006841
หัวนา
35
นางดวงจันทร์  คำหงศ์สา
086-2357438
หัวนา
36
นางอมรรัตน์  นานวน
087-2194635
หัวนา
37
น.ส.วณัชยา  โชติขันธ์
089-9451886
หัวนา
38
นางปริณี  ตระกูลไพบูลย์กิจ
081-2592530
หัวนา
39
นางนงค์ลักษณ์  ทุมคำมี
085-4635761
หัวนา
40
นางพัชนี  ถวิลไพร
087-8036026
อ.พนมไพร
41
น.ส.นิภา  บรรณาลัย
084-7948697
อ.พนมไพร
42
นางเยาวรัตน์   เกษสร
089-5791565
อ.พนมไพร
43
น.ส.อุมา  บรรสุทธี
087-2360139
อ.พนมไพร
44
นางสำรวย  แก่นสา
043-590620
อ.พนมไพร
45
นางนรินทร  นนทภา
080-1945338
อ.พนมไพร
46
นางศิริพร  วรรณภพ
081-0586301
อ.พนมไพร
47
นางละออง  คำผา
 
อ.พนมไพร
48
นางมะลิวรรณ  รัตน์ประภา
 
อ.พนมไพร
 
นางสุภาวดี  เภาเจริญ
083-3710885
 
 
 
 
 
 
ปลายทาง กทม. 
 
 
1
น.ส.นันทนา  เรียงมูลตรี
088-5371151
กทม.
2
น.ส.สุรัตน์วดี  สุทธาโย
081-7399970
กทม.
3
นายพิเศษ  มากมา
086-82849358
กทม.
4
นายปิยะ  สุทธาโย
082-8483442
กทม.
5
นายบัญชา  ศรีคุ้ม
080-0602575
กทม.
6
น.ส.วาสนา  นัยอำพร
087-5880838
กทม.
7
น.ส.ณัฐชุกานต์  ละมัย
084-5901207
กทม.
8
น.ส.พัชลีญา  ไชยขันธ์
087-9124612
กทม.
9
น.ส. ณัฐภัสสร  แสนกัญญา
087-2434253
กทม.
10
นายพรชัย  สมพงษ์
087-7852090
กทม.
 
นางสลักจิต  หลักคำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รถตู้ 
 
 
1
นางจิตลัดดา  ศรีหามงคล
 
รถตู้
2
นางสุกานดา  บุญเต็ม
086-2487517
รถตู้
3
นางเจนติยา  สนร้อย
087-9563399
รถตู้
4
นางเสาวลักษณ์   สลักศิลป์
087-8679143
รถตู้
5
นายสง่า  บุญเต็ม
089-2776851
รถตู้
 
 
 
 
 

หนองฮี   ยโสธร  รุ่น 5

 
 
ที่ 
ชื่อ สกุล 
เบอร์โทร 
ขึ้นรถ 
1
นางวราภรณ์  แผลงฤทธิ์
081-8792778
หนองฮี
2
นายวีระชัย      แผลงฤทธิ์
089-5691582
หนองฮี
3
นายอมรเทพ  บุตรวาปี
087-8298170
หนองฮี
4
นางไพฑูลย์  บุตรวาปี
088-3491577
หนองฮี
5
นายเกษร  ทวยหาญ
082-1308044
หนองฮี
6
นางมานิต  ทวยหาญ
081-2634491
หนองฮี
7
นายประกอบ  สิทธิศรี
086-0815578
หนองฮี
8
 
 
หนองฮี
9
นายอนันต์  จุลสม
081-0534601
หนองฮี
10
นายสุพรรณ  นิ่มอนงค์
089-9414006
หนองฮี
11
นายสัญญา  เชวงกูล
081-0705346
หนองฮี
12
นายวชิรา  ดาหนองแก้ว
082-1562997
หนองฮี
13
นางอรัญญา  บุญทวี
085-7441464
หนองฮี
14
นางพิศสมัย  สีภูงา
085-2746612
หนองฮี
15
นางพานทอง  คำทองดี
086-2323273
หนองฮี
16
นางวราภรณ์  วงษ์จันทร์
086-2418769
หนองฮี
17
นางเนาวรัตน์  โกกะบูรณ์
086-2388335
หนองฮี
18
นางธันวาพร  พรมลี
086-2414790
หนองฮี
19
นางสาวจิรัชญา วิเศษวงษา
 
หนองฮี
20
นางสุมาลี   แก่นนาคำ
089-0170870
หนองฮี
21
นางปราณี  ลีทอง
087-2345230
หนองฮี
22
นางชิระวัณ  สีลาน
086-1651335
หนองฮี
23
นางนิภาพร  คมขำ
087-9596314
หนองฮี
24
นางสาวสัมเภา  ศรีพิมล
081-0641797
หนองฮี
25
นางพรรัตนะ   ถิ่นทัพไทย
087-2133598
หนองฮี
26
นางจารุวรรณ  ศรีระษา
089-3750965
หนองฮี
27
นางสาวลำไพ ประทุมวัน
085-4589798
หัวนา
28
นายสราวุธ  เมรัตน์
087-0821149
หนองฮี
29
นายณัฐพงศ์  คมขำ
087-2364553
หนองฮี
30
นางสาวรัชนี สุภโส
087-0294672
บ.ชะโด
31
นางพิมพา  วิเศษวงษา
086-1066438
หนองฮี
32
นายสิทธิชัย  แพงชาลี
 
หนองฮี
33
นางสาวรุ่งฐิชา  พรมวงค์
087-8591685
หนองฮี
34
นางสาธิกา  แพงชารี
087-8639368
หนองฮี
35
นางนวิยา  คำหวล
 
หนองฮี
36
นางบุษบากร  หล้าก่ำ
081-0707944
หนองฮี
37
นส.พัชราภรณ์  ศรีปัญญา
088-3162435
หนองฮี
38
นางฉวี   เกษามา
 
เทศบาลสุวรรณภูมิ
39
น.ส.อรัญญารัชต์  วิชัย
 
เทศบาลสุวรรณภูมิ
40
นายธนรัตน์  นพรัตน์
 
หนองฮี
41
นางอุไร  อุดมฤทธิ์
085-4581724
หัวนา
42
นางประภาณี  สมนา
082-1135171
บ.เปลือยใหญ่
43
นางโชคศุภกานต์  ข่าขันมะลี
083-3664155
อ.พนมไพร
44
นางสาววิศรุตา  วิเศษวงษา
 
หนองฮี
45
นางฉายรัศมี  บุญพา
086-8680243
 
 
เอกสารการสอน วิชา นโยบายและการวางแผน 
(ดร.กุ้ง)  
ตัวอย่าง IS 5 บท : http://www.mediafire.com/?txs4aop4uaft3f9
..................................................................................................
หน้าอนุมัติ ใช้แทนแบบเดิม : http://www.mediafire.com/?uzc5ludc5ueq8a1
...........................................................................................................

ดาวน์โหลดงานทุกกลุ่มที่ส่งได้ที่นี่ครับ
*****รหัสนักศึกษา (มีนาคม2555)**ดาวน์โหลดได้ที่

     
แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต : http://www.mediafire.com/?5zr06puocbbfgp1
ลงทะเบียนปรับพื้นฐาน+ งาน : http://www.mediafire.com/?8c6tm149omt98k1
 

 
Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  17,705
Today:  2
PageView/Month:  15

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com