รุ่น 5
ห้องเรียนที่ 1
4 สิงหาคม 2555 สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยฯ
5 สิงหาคม 2555 กฎหมายการศึกษา
22 กันยายน 2555 สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยฯ
23 กันยายน 2555 กฎหมายการศึกษา
27 ตุลาคม 2555 ภาวะผู้นำฯ
28 ตุลาคม 2555 สัมมนา
10 พฤศจิกายน 2555 ภาวะผู้นำฯ
11 พฤศจิกายน 2555 สัมมนา
ห้อง 2
4 สิงหาคม 2555 ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
5 สิงหาคม 2555 บริหารทรัพยาทางการศึกษา
22 กันยายน 2555 ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
23 กันยายน 2555 ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา
27 ตุลาคม 2555 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
28 ตุลาคม 2555 สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยฯ
10 พฤศจิกายน 2555 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
11 พฤศจิกายน 2555 กฎหมายการศึกษา
15 ธันวาคม 2555 กฏหมายการศึกษา
16 ธันวาคม 2555 สัมมนา
     มกราคม 2556  สัมมนา
ห้อง 3
4 สิงหาคม 2555 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 สิงหาคม 2555 การประกันคุณภาพการศึกษา
22 กันยายน 2555 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 กันยายน 2555 การประกันคุณภาพการศึกษา
27 ตุลาคม 2555 สัมมนา
28 ตุลาคม 2555 ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
10 พฤศจิกายน 2555 สัมมนา
11 พฤศจิกายน 2555 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
15 ธันวาคม 2555 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
16ธันวาคม 2555 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
 
ตารางนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  17,838
Today:  5
PageView/Month:  24

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com